Twitter response:

Dla Rodziców

ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI :

1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci ze żłobka i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do żłobka i ze żłobka do domu.

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osoby trzecie, upoważnione na piśmie przez rodziców.Upoważnienie takie jest skuteczne w danym roku szkolnym, aż do odwołania przez rodzica.

3. Żłobek może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał,że nie będzie ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

4. O przypadku każdej odmowy wydanie dziecka powinien niezwłocznie zostać powiadomiony dyrektor żłobka.

W takie sytuacji żłobek zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami).

5. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka, czyli do godziny 17.00,opiekun

zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

6.. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, opiekun (za dodatkowym wynagrodzeniem) oczekuje w placówce żłobka jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

7. Życzenie rodziców nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

PRZECIWSKAZANIA DO PRZYJĘCIA DZIECKA DO OPIEKI:

 • temperatura powyżej 37 st. C
 • wolne stolce
 • wysypka na skórze
 • katar ropny
 • ropne zapalenie spojówek
 • widoczne objawy przeziębienia dziecka (katar, kaszel, złe samopoczucie)

po przebytej chorobie należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka – w przeciwnym razie dziecko nie zostanie przyjęte

WYPRAWKA DLA DZIECKA

Rodziców zapisujących dziecko do Żłobka prosimy o przygotowanie następujących rzeczy związanych z pobytem w naszej placówce:

 • dzieci chodzące – buciki bez sznurowadeł
 • śliniaki 2 szt.
 • odzież zapasowa,
 • jedna pielucha tetrowa 1x na kwartał,,
 • ręcznik papierowy ,
 • chusteczki nawilżające,
 • chusteczki higieniczne,
 • pampersy ,

Wszystkie dostarczone przedmioty i akcesoria prosimy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka